Výsledky zápisu dětí do Mateřské školy Masarykova Holešov pro školní rok 2020/2021

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Masarykova 2020
Registrační číslo Přijato Nepřijato
3 Nepřijato
4 Přijato
5 Přijato
6 Přijato
7 Přijato
8 Nepřijato
9 Přijato
10 Přijato
11 Nepřijato
12 Přijato
14 Nepřijato
15 Přijato
16 Přijato
18 Nepřijato
19 Přijato
20 Přijato
21 Přijato
22 Nepřijato
23 Přijato
25 Přijato
26 Přijato
27 Přijato
28 Přijato
29 Přijato
30 Přijato
32 Nepřijato
33 Přijato
34 Nepřijato
35 Nepřijato
36 Přijato
37 Přijato

Na základě dořešení rozhodnutí o odkladu školní docházky bude rodičům nabídnuto umístění nových dětí v MŠ dodatečně.

Pokud máte zájem může vaše dítě přijato do MŠ Žopy od 1.9.2020.

(Untitled)

Mateřská škola Masarykova a Mateřská škola Žopy oznamuje rodičům i dětem zahájení provozu dne

25.5.2020.

Důležité:

 • Před nástupem do MŠ musí být dítě přihlášeno do mateřské školy a tím i ke stravování do 20.5.2020.

  / Pokud jste dítě již přihlásili prostřednictvím mapování docházky do 7.5.2020, je přihlášeno od 25.5.2020.

  Ostatní tak prosím nahlaste své dítě telefonicky, kdykoliv i na záznamník do výše uvedeného data./

 • První den nástupu musí mít dítě podepsané čestné prohlášení od zákonného zástupce.

  / ke stažení k tisku najdete čestné prohlášení na našich webových stránkách v Informacích- Dokumenty ke stažení./

 

 

Provoz mateřské školy

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy .

 1. Provoz Mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v omezeném provozu od 6.00 do 16.30 hodin MŚ Masarykova

   a od 6.00 do 16.00 hodin MŠ Žopy.

 • A to od pondělí 25.května 2020.

 • Provoz bude řízen dle krizového plánu, který vychází z doplňujícího materiálu vydaného Krajskou hygienickou stanicí, a samozřejmě bude reflektovat aktuální vývoj situace.

 • Za děti, které do zařízení nenastoupí/ nemohou /nastoupit, nebude požadována platba školného.

 1. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do Mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Před prvním vstupem do Mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je v dokumentech ke stažení, musí si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit.

  V nejnutnějším případě bude připraven formulář přímo v MŠ.

 •  Bez tohoto prohlášení nebude dětem vstup do MŠ umožněn.

 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby dítě do MŠ nepřihlašovali.

 1. Příchod do Mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry. Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách Mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.

 • Doprovázející osoba bude dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou se dodržovat odstupy nejméně 2 metry.

 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry.

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 • Hned po vstupu do budovy MŠ si vydezinfikujte ruce a nasaďte roušku. Dbejte bezpečnosti při dezinfekci rukou, dětem lahev s dezinfekci do rukou nepatří!!! Za bezpečnost odpovídají rodiče.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem rodičů  důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

 • V prostorách MŠ je vstup do ložnic a tříd rodičům zakázán.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci Mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.

 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

4.Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu MŠ.

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice Mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností , dezinfekce toalet a umýváren bude prováděna v nejvyšší četnosti každý den.

 1. Stravování

 • Pokud dítě do MŠ nastoupí, přihlaste, prosím, stravu nejpozději do středy 20.5.2020.

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školy.

6.Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 •  Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 7.Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 • Osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory

  rozhodli o účasti dítěte v Mateřské škole s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

(Untitled)

 

Zápis do základní školy už mají předškoláci za sebou. Využijte pracovní listy pro předškoláky jednotlivých škol na jejich webových stránkách, jak jsme již uváděli v aktualitách při zápisu do školy.

1. ZŠ pracovní listy Jdeme do školy, 2.zŠ aktivity Prvňáček.

Ve fotogalerii MŠ najdete odkazy zdarma ke stažení a jiné úkoly pro předškoláky.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !

Dnešní doba s sebou přináší mnohé otazníky a odpovědi se hledají jen těžko. Jasno nemají ani ředitelky a ředitelé Mateřských a Základních škol v Holešově, Střediska volného času ani Ústřední školní jídelny. Bez přesných pokynů od vlády není možné plánovat, jak postupovat při otevření nebo neotevření svých zařízení. Dnes proběhla porada zástupců města s již zmíněnými řediteli a ředitelkami, na které byly projednávány různé možnosti postupů, a zmíněna byla možná úskalí, která by mohla nastat.

Pokud bychom se momentálně zabývali pouze otevřením Mateřských škol, je třeba si uvědomit, že by se děti nevyhnuly mimořádným opatřením, jakými je například nepřetržité používání roušek (několik kusů na den), samozřejmostí by pak byly zvýšené nároky na hygienu a nutnost dodržování dostatečných rozestupů mezi žáky. Pravděpodobně by rodiče neměli povolen přístup do budovy školky, děti by tedy učitelkám předávali venku. Doposud však není zpracován žádný manuál, dle kterého by zařízení měla postupovat. Problém by mohl nastat také se stravováním. Na druhou stranu jsme si vědomi, že mnozí rodiče by možnost umístění dítěte do školky uvítali.

Do doby než tedy bude vydán určitý prováděcí dokument, bylo rozhodnuto, že v Holešově nejdříve zmapujeme, jak velký je zájem o umístění dítěte do MŠ, a za jakých podmínek by rodiče děti do MŠ posílali.

Proto prosíme všechny rodiče dětí, které navštěvují holešovské mateřské školy, aby do konce příštího týdne, tedy do 7. 5. 2020, nahlásili jednotlivým ředitelkám zařízení, zda by děti, v případě otevření Mateřské školy, děti do školky přiváděli.

MŠ Sluníčko, Havlíčkova slunicko-hol@seznam.cz

MŠ Radost, Grohova grohova@ms-radost.cz

MŠ Masarykova info@ms-masarykova.cz

(Untitled)

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Holešov,

Masarykova 636, 769 01 Holešov a MŠ Žopy

Termín zápisu je stanoven na 4.5. a 5.5.2020 a to od 9.00 do 12.30 hodin

( Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 přijímány až do 16.5.2020).

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat:

 

Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky mateřské školy – x7q4sqb

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email

3. Poštou

4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nutných hygienických nařízení, můžete využít poštovní schránku školy, ve vyjímečných případech kontaktujte ředitelku školy na tel.čísle: 737 291 765

 

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách MŠ / www. ms-masarykova.cz/

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno – dle očkovacího kalendáře – ke stažení ne webových stránkách školy

 

Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů vám zašleme další informace.

Dokumenty ke stažení na www. ms-masarykova.cz v Informacích.

(Untitled)

Informace k úplatě za vzdělávání a platbám stravného

Stravné nebude po dobu uzavření školy strháváno.

Úplata za předškolní vzdělávání / školkovné/ bude za měsíc březen poníženo z důvodu přerušení provozu MŠ.

Jelikož nevíme, jak dlouho bude MŠ uzavřena, školkovné bude vyúčtováno na konci školního roku.

Úplata za březen je 177,-Kč a vratka 213,-Kč.

 

ředitelka školy: Jaroslava Turoňová

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Epidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:
 Čínská lidová republika

 Jižní Korea

 Hong Kong

 Irán

 Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)

 Japonsko

 Singapur
Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019


V případě, že nemáte žádné příznaky:

 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností

 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí

Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění: o horečka vyšší než 38 °C o kašel o potíže při dýchaní o bolesti svalů, kloubů o zimnice, třesavka

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):

 zůstaňte doma

 ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

Kontaktní telefonní čísla
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky v pracovní době: 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759

mobilní čísla mimo pracovní dobu:

MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923

MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497 e-mail: epidat@khszlin.cz

 

Výstřižek

Přehled důležitých odkazů:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

Výstřižek

 

 

 

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ uvádíme následující.

Správce osobních údajů:

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Masarykova 636, 769 01 Holešov,

IČ: 70993335, DS: x7q4sqb ( dále jen „Mateřská škola“ )

„Mateřská škola“ je příspěvkovou organizací Města Holešov, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí.

V rámci zajišťování svých činností „Mateřská škola“zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
 2. zajištění předškolního vzdělávání.

 

POJMY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Pro „Mateřskou školu“ jsou subjekty údajů děti (zákonní zástupci dětí) pedagogičtí pracovníci apod.

Osobní údaj (dále jen „OÚ“) – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel „OÚ“ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření „Mateřské školy“, která zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování „OÚ“ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat (viz přehled účelů zpracování).

Titul zpracování „OÚ“ – zákonnost (legálnost) zpracování „OÚ“. „Mateřská škola“ zpracovává pouze „OÚ“ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje „OÚ“ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány. „Mateřská škola“ získává „OÚ“ od subjektu údajů zejména od zákonných zástupců dětí pro řádné poskytování výchovně vzdělávacích služeb.

Příjemce „OÚ“ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. „Mateřská škola“ „OÚ“ subjektu údajů poskytuje dalším příjemcům pouze na základě zákonných povinností „Mateřské školy“, nebo na základě souhlasu.

Zpracování „OÚ“ – jakákoli operace s osobními údaji, jako je jejich sběr, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů organizace nepraktikuje.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ „OÚ“

„Mateřská škola“ zpracovává zejména osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců v souladu s principy „obecného nařízení“. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely,
 • minimalizace OÚ, (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)
 • přesnost a aktuálnost, (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální „OÚ“ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)
 • omezené uložení –„ OÚ“ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – „OÚ“ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

ZPRACOVÁNÍ „OÚ“

„Mateřská škola“ zpracovává „OÚ“ subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

 • plnění právní povinnosti,
 • plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem správce,

–          souhlas subjektů údajů,

Plnění právní povinnosti

Na „Mateřskou školu“ se při poskytování výchovně vzdělávacích služeb vztahuje řada závazných předpisů ČR, které organizaci ukládají právní povinnosti spojené s „OÚ“ subjektů údajů. Jedná se např. o Školský zákon a související předpisy, Občanský zákoník, Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, apod.

Plnění smlouvy

„Mateřská škola“ okrajově zpracovává „OÚ“ subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o poskytování stravy cizím strávníkům za úplatu.

Oprávněný zájem správce

Právní titul oprávněného zájmu „Mateřské školy“ se uplatňuje u takových zpracování „OÚ“, kde převažují legitimní zájmy či práva „Mateřské školy“ nad zájmy či právy subjektu údajů a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu s „Mateřskou školou“. Jedná se např. o ochranu života a zdraví dětí, pedagogických pracovníků, zaměstnanců „Mateřské školy, o ochranu majetku „Mateřské školy“, osob vstupujících do objektů „Mateřské školy, dále vymáhání pohledávek, apod.

Souhlas subjektu údajů

V případě, že příspěvková organizace zpracovává „OÚ“ subjektu údajů pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním „OÚ“ ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění závazku. Udělený souhlas lze kdykoliv jednoduše zčásti nebo celý odvolat. Jedná se např. o účast na soutěžích a olympiádách, pořizování obrazových záznamů, evidenci kontaktních údajů zákonných zástupců, vstupu do objektu „Mateřské školy“ pří konání různých společensko-kulturních akcí apod.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJU

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování,
 • informace o kategoriích „OÚ“,

informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou „OÚ“ předávány, informace o plánované době, po kterou jsou „OÚ“ uloženy,

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce,

–          informace o zdroji, ze kterého „OÚ“ pocházejí.

Všechny tyto informace jsou u jednotlivých účelů zpracování uvedeny v přehledu účelů zpracování.

Dále má subjekt údajů právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u“Mateřské školy“ jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste „Mateřské škole“ poskytl/a,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

 

KONTAKTNÍ MÍSTO

Kontaktním místem pro uplatňování práv subjektů údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. František Dočekal, Ph.D., Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., ul. Havlíčkova 2788/135, 76701 Kroměříž, IČ: 18189091.

Za účelem komunikace s externím pověřencem je zřízena emailová adresa: poverenecgdpr@pink-km.cz, tel. Č. +420602727257, Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., ul. Havlíčkova 2788/135, 76701 Kroměříž, IČ: 18189091, datová schránka: 9awtur4.

Informace pro rodiče

Prosíme všechny rodiče aby při přivádění a vyzvedávání dětí nepouštěli do prostor MŠ neznámé osoby a chránili tak bezpečnost svých dětí.